Ochrana súkromia a cookies

Vážení používatelia,

radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladú nové požiadavky na ochranu vašich osobných údajov. Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť JFR Bulls s.r.o., so sídlom Pavlice 126, 919 42 Pavlice, IČO: 51961521, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 133851/B (ďalej len „Spoločnosť“).

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa na Spoločnosť môžete obrátiť na korešpondenčnej adrese Pavlice 126, 919 42 Pavlice, alebo e-mailom na adrese objednavky@jfrbulls.sk.

2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?

■ Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko

■ Kontaktné údaje – e-mailová adresa, telefónne číslo

■ Informácie získané prostredníctvom e-mailu, chatu

■ Transakčné údaje – najmä informácie týkajúce sa platieb (číslo účtu a pod.)

3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate vo formulári, v e-mailovej a chatovej komunikácii, zmluvách uzatvorených medzi Vami a Spoločnosťou alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o Vás zaznamenané.

Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

4. Prečo spracúvame vaše údaje a na aké účely?

Vaše osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia zmluvy, jej zmeny uskutočnenej na návrh dotknutej osoby alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, údaje spracúvame aj pre účely marketingovej komunikácie so zákazníkom. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre dosiahnutie cieľov zmluvy alebo marketingovej komunikácie.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy, jej následnú správu ako i zlepšovanie našich služieb.

5. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Aby sme vám zaistili kvalitné služby, majú prístup k vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, advokátske kancelárie a účtovnícke firmy.

6. Aké dlhé obdobie máme uložené vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov znej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme Vaše údaje uložené na obdobie 10 rokov, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Po uplynutí uvedených skutočností budú následne vaše osobné údaje zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.

7. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Máte právo sa kedykoľvek obrátiť na Spoločnosť a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. V niektorých zákonom stanovených prípadoch máte právo na výmaz vašich osobných údajov, avšak každá takáto žiadosť podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Spoločnosť má zákonnú povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. Ďalej máte právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na uvedených kontaktoch Spoločnosti. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

8. Čo to sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača na počítači užívateľa. Sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako je napríklad prihlasovanie a môžu sa využívať aj na sledovanie správania používateľov na webe. Ich využívanie je možné zakázať vo vašom internetovom prehliadači.

9. Ako využívame súbory cookies?

Používame súbory cookies pre identifikáciu vášho počítača a sledovanie spôsobu, akým prechádzate náš web. To nám umožňuje naše služby zdokonaľovať a webové stránky vám lepšie prispôsobiť. Súbory cookies sú ďalej využívané pre reklamné kampane a ich obmedzenia. Vďaka tomu môžeme napríklad zabezpečiť, aby sme Vás nevystavili nadmernému množstvu reklamného oznámenia jednej digitálnej kampane. Nepoužívame súbory cookies, ktoré sprístupňujú informácie uložené na vašom pevnom disku alebo poškodzujú či inak ohrozujú váš počítač. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies.

10. Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke https://www.pavlickestejky.sk/ alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

 

Ísť hore